[1]
Tinikashvili, D. 1. Alain de Botton. Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Books 2012, 320p. KADMOS. 6 (1), 565-580.