[1]
DameniaM. 2019. European Sources on Catholic Missions in Georgia. KADMOS. 9, (Jun. 2019), 192-211.