[1]
DoborjginidzeN. and KalkhitashviliT. 2019. The Epigraphic Corpus of Georgia. KADMOS. 9, (Jun. 2019), 222-233.