(1)
Tinikashvili, D. Alain De Botton. Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Books 2012, 320p. KA 1, 565-580.