DameniaM. (2019). European Sources on Catholic Missions in Georgia. KADMOS, 9, 192-211. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/282