DoborjginidzeN., & KalkhitashviliT. (2019). The Epigraphic Corpus of Georgia. KADMOS, 9, 222-233. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/284