TINIKASHVILI, D. Alain de Botton. Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Books 2012, 320p. KADMOS, n. 6, p. 565-580, 11.