Tinikashvili, D. “Alain De Botton. Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Books 2012, 320p.”. KADMOS, no. 6, 1, pp. 565-80, https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/212.