Tinikashvili, David. “Alain De Botton. Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Books 2012, 320p.”. KADMOS, no. 6 (1): 565-580. Accessed April 16, 2021. https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/212.