Bregadze, Konstantin, Tbilisi State University, Georgia